Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

Лесовъдски практики и залесяване в област Велико Търново

 

 

Северноцентрално държавно предприятие изпълнява проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие.“

Проектът е ориентиран към изпълнението на редица ключови дейности, целящи подобряване на природозащитното състояние на горските природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от тях. Основните дейности по този проект включват прилагане на лесовъдски практики и залесяване, които ще допринесат за значително подобрение на природозащитното състояние в държавните горски територии, които се управляват от СЦДП.

Проектът ще допринесе за подобряване на биологичното разнообразие чрез подпомагане на естественото възобновяване на горските местообитания, усъвършенстване на производствения процес за производство на посадъчен материал и ново залесяване на площ от 5353 декара. Също така, ще бъде подпомогнато и отглеждането на млади култури, което е от решаващо значение за стабилността и биоразнообразието на горските екосистеми.

За успешното изпълнение на всички тези дейности проектът предвижда закупуването на специализирана механизация и оборудване, както и провеждането на регионална информационна кампания, която ще информира и образова местните жители за важността и уязвимостта на биологичното разнообразие. Само чрез активното участие и осведоменост на общността може да се постигне целта за популяризиране на залесяването и защитата на природата.

Във Великотърновска област, Държавните горски стопанства, които ще бъдат подпомогнати по проекта и попадат в обхвата на СЦДП са ДГС „Болярка“, ДГС „Горна Оряховица“ и ДГС „Свищов“. Към момента са изпълнени следните дейности:

  • ДГС „Горна Оряховица“ – Закупени и доставени са колесен трактор и дискова брана. Със собствени работници са произведени 86 400 бр. посадъчен материал, отгледани са 11 декара култури и са направени 145 декара отгледни сечи;
  • ДГС „Свищов“ – Закупен и доставен е един брой колесен трактор. Със собствени работници са произведени 29 200 бр. посадъчен материал. Извършена е почвоподготовка на 304 декара, вкл. почистване на площи за залесяване. Възобновени са и са възстановени 229 декара гори и са отгледани 2 340 декара култури и са изкастрени 1 404 декара тополови култури.

Проект №BG16M1OP002-3.035-0006-C01 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Подобни публикации

Back to top button