Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

Рекорден бюджет от 24,8 млн. лв. за община Полски Тръмбеш

Поредна година без увеличение на местните данъци

Проектната рамка на бюджет 2023 г. на Община Полски Тръмбеш е в размер на 24 850 000 лв. Това е рекорден бюджет, който не трябва да бъде разглеждан само като сбор от цифри и да се търси чистото математическо съотношение.

Зад всяка цифра стоят ресурси – финансови, човешки и др., а срещу тях – предоставени услуги и дейности в полза на местната общност. Той отразява основните ангажименти на местната власт по отношение на образованието, социалните дейности, благоустройството и чистотата на населените места, създаването на условия за развитието на спорта и културата, включително и чрез обновяване и модернизиране на съществуващите материални бази и т. н.

За втора поредна година в бюджета на Общината се запазва тенденцията приходите и разходите в дейности общинска (местна) отговорност да превишават тези за делегирани от държавата дейности, което е добър показател за финансовата самостоятелност.

За 2023 г. в приходната част субсидиите от централния бюджет са в размер на 11 802 669 лв., като техният дял е 47,50% от общите постъпления на Общината.

За делегирани държавни дейности субсидията е в размер на 9 258 569 лв. (разпределя се съгласно Закона за държавния бюджет на Република България) и за местни дейности – 2 544 100 лв.

Собствените приходи са в размер на 4 039 046 лв. и са формирани за поредна година, без да бъдат завишавани местните данъци и при непроменена държавна политика по отношение разширяване на местните приходи на общините спрямо непрекъснато повишаващи се потребности от предоставяне на качествени услуги на гражданите и общността.

През 2023 г. се очаква да постъпят 1 168 400 лв. от местни данъци, 1 405 600 лв. от общински такси (в т.ч. от такса за битови отпадъци 1 020 200 лв.) и приходи от управление на общинската собственост и стопанска дейност на общината (след приспадане на платените данъци) – 1 378 349 лв.

Планирано е през 2023 г. да постъпят средства в размер на 1 193 384 лв., представляващи възстановени, отпуснати от Общината към 31.12.2022 г. временно безлихвени заеми, за изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Остатъкът от предходни периоди е в размер на 6 858 805 лв., от които 960 010 лв. от делегирани държавни дейности и 5 898 795 лв. от местни дейности, от които 2 734 620 лв. остатък от целеви средства и 3 164 175 лв. от собствени средства.

В разходната част средствата са разпределени за делегирани държавни дейности 10 131 291 лв., за местни дейности 14 273 374 лв.

През 2023 г. е предвидено дофинансиране на делегираните държавни дейности със собствени приходи в размер на 445 335 лв.

По функции средствата са разпределени основно за „Образование“ – 7 322 574 лв., или 29% от всички планирани разходи, за „Жилищно строителство, благоустройство, КС и ООС“ – 4 584 520 лв., или 18% от общите разходи, за дейности по спорт и култура – 3 265 221 лв., и за социални дейности – 1 849 867 лв.

Разходите за трудови възнаграждения и осигурителни плащания на заетия персонал през 2023 г. представляват 45,5% от общите, като през 2022 г. техният дял е бил близо 60 на сто от общите разходи.

Планираната текуща издръжка, текущите субсидии и помощи са 30% от общите разходи, като тези за текущ ремонт през годината са в размер на 2 510 000 лв., в т.ч. 1 500 000 лв. за текущ ремонт на уличната мрежа в населените места.

Инвестиционните разходи по бюджета (без разходите, финансирани с европейски средства) представляват 24,5 на сто от всички разходи, като през 2022 г. средният дял на капиталовите разходи по бюджета на общините за страната е 12,30 на сто.

Инвестиционната програма на Общината е в размер на 7 298 000 лв., в т.ч. за основен ремонт на дълготрайни материални активи – 5 544 739 лв., и за изграждане и придобиване на дълготрайни активи – 1 706 261 лв.

Към тази програма трябва да прибавим и вече споменатите 2 510 000 лева за текущи ремонти, от които 1 500 000 лева за ремонт на улици в населените места в общината, които вече са изпълняват.

През 2023 г. средствата, планирани за реконструкция, модернизация на водопроводната и уличната мрежа, както и на съществуващи детски и спортни площадки са в размер на 2 232 713 лв.

Продължават и дейностите по обект „Рехабилитация на общински път VTR 1235 III-504 (Ст. Самболово – П. Сеновец)“ на стойност 2 155 226 лв.

Предвидено е в програмата придобиването на самостоятелен обект в сграда на РПК – Полски Тръмбеш (целия втори етаж) на стойност 320 298 лв. и на малък челен товарач, оборудван с палетни вилици и гребло за сняг.

През 2023 г. стойността на изпълняваните проекти, финансирани със средства от ЕС, е 2 187 054 лв.

Основните изпълнявани проекти са по ДФ „Земеделие“ и включват дейности по реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш за 1 270 447 лв. и изграждане на обществени зони за отдих за 111 688 лв.

Изпълняваните проекти по ОП РЧР са на обща стойност 570 193 лв., като основните са проект „Грижа в дома“ с годишна прогнозна стойност 356 202 лв. и проект „Нова възможност за младежка заетост“ на стойност 142 778 лв.

Източник: www.borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button