Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаПрепоръчани

Инж. Емануил Манолов, кандидат за кмет на община Павликени: „Павликени е зелено кътче от България и ще остане такова. Гарантирам това“

Павликени е едно от най-зелените кътчета от България

С чист въздух, с чисти почви и чисти води. Използваме това предимство за доброто на Павликенския край – да развиваме екологично чисто земеделие и да имаме чиста храна, да поддържаме добра среда за живот, да завещаем на наследниците си чиста околна среда. Гарантирам, че Павликенският край ще остане чист.

Ангажирам се с КАТЕГОРИЧНО НЕДОПУСКАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ В НАШАТА ОБЩИНА, включително и недопускане на инвестиции, които замърсяват. Така е било в 12-те години досега, така ще бъде и занапред.

Първият екологичен проект за град Павликени беше изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура. С тази придобивка Павликени се нареди до европейските градове, като изпълни своя дълг за ограничаване вредното въздействие на отпадните води върху околната среда.

Река Павликенска вече е дотолкова чиста, че сред идеите ни за новия мандат е да превърнем зоната на бреговете й в рамките на града в живописно място за почивка и разходка.

Вторият ни голям проект за околната среда беше за техническа и биологична рекултивация. Той превърна закритото общинско депо за битови отпадъци в екологично чисто място. Техническата рекултивация завърши. Биологичната рекултивация се провежда в момента, включваща комплекс от лесотехнически, агрохимически, мелиоративни и отгледни мероприятия за затревяване на терена. Общата рекултивирана площ е 42 873 кв. м.

През следващите 30 години ще има регулярен мониторинг на рекултивираното депо в съответствие с изискванията на действащото законодателство върху повърхностните води от отводнителните канавки, състоянието на тялото на депото и газовите емисии от него.

Всички наши проекти за енергийна ефективност на сградите допринасят за намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Наред с това

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ОРГАНИЗИРА РЕДИЦА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

През 2020 г. стартира нова инициатива за разделно събиране на градински отпадъци от домакинствата в Павликени, които се компостират. Общината осигури площадки за разполагане на 7 съоръжения, тип „шишеяд”, за пластмасови отпадъци от опаковки от лицензирана фирма за изкупуване на отпадъци. Поставени са 3 контейнера за текстилни отпадъци в Павликени.

Площадка за предаване на плоско прозоречно стъкло е обособена в базата на ОП БКД. Организираме система за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата в мобилен събирателен пункт. Контейнер за отпадъци от дърво и дървесни плоскости е поставен в базата на ОП БКД.

Организирахме кампании за предаване на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, отработени масла и излезли от употреба МПС. Такава се провежда и през настоящата седмица в Павликени.

Община Павликени организира редица дейности за повишаване на общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци. С демонстрационна и образователна цел бяха инициирани пилотни дейности по обществено компостиране, компостиране в училищата и в домакинствата. Поставени са компостери на обществени зелени площи в Павликени и Бяла черква и в училищата в Павликени. Раздадени бяха компостери за домашно компостиране и инструменти на 85 домакинства.

През новия мандат

ЩЕ РАЗШИРИМ ОБХВАТА НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, така че да обхване всички населени места в нашата община. Ще продължи надграждането и на действащите в момента мерки.

Изпълняването на екологичното законодателство се осигурява и чрез доброто ни партньорство с държавните органи – РИОСВ, ИАОС, МОСВ и др. Наред с това трябва да бъде повишен капацитетът на експертите в общинските администрации в областта на екологичното право.

По предложение на местната бизнес общност предстои Общината да извърши мониторинг на въздух, почви и води по редица показатели, съгласувани със Сдружението на предприемачите. Данните от първото измерване ще бъдат основа да планираме следващите дейности за опазване на околната среда в общината.

Гражданите и местната власт в мое лице като кмет на община Павликени сме партньори в целта да опазим своя роден край екологично чист. Всички наши действия са за доброто на Павликенския край.

Вот за номер 1 в бюлетината за „БСП за България“ гарантира, че ще продължим изпълнението на тази задача.

Източник: borbabg.com

Подобни публикации

Back to top button